Spring naar inhoud

Algemeen

Oprichting

Het ontstaan van de Historische Vereniging Annen

Een vereniging ontstaat nooit zomaar vanzelf en al helemaal niet een vereniging die zich breed en diep met geschiedenis wil bezighouden. Dan moet je toch al wel een beeld hebben van wat je wilt en hoe je dat wilt en kunt aanpakken.

Daarom dit stukje dat de geschiedenis beschrijft van onze historische vereniging.
Nu we bestaan, horen we van diverse kanten dat er al eerder gedacht werd aan zo'n vereniging, maar op de een of andere manier zijn die plannen nooit omgezet in daden.
Eén plan -september 2003-, dat wel de goede richting insloeg, kwam voort uit de bezorgdheid over de aantasting van de mooie glooiende overgang van het zand van de Hondsrug naar het veen van de Hunze.

Hoe kwam de vereniging in het najaar van 2004 wel van de grond ?

De mijlpalen even op een rijtje:
september 2003
Groep van 5 mensen ondernemen succesvol stappen tegen een al te grote aantasting (bouwplannen) van de Hondsrug-glooiing in Annen. Er ontstaat behoefte aan een vereniging die zich bezig houdt met de historische waarden. Het blijft echter bij een plan.

september 2004
In het kader van de "Dorpsvisie" gaat een themagroep Historische Ontwikkeling van start. Vanwege de enorme stapel info die ze op tafel krijgen wordt er gedacht aan een hernieuwde poging om een historische vereniging in het leven te roepen. oktober 2004 De eerste historische bijeenkomst gehouden van de vereniging "i. o.". Daar komen zeven "karrentrekkers" uit voort, die daadwerkelijk aan de slag gaan.

Op Annermarkt (toen nog de laatste zaterdag van oktober) aankondiging van de op handen zijnde oprichting.

november 2004
Oproep in het Drenthe Journaal wie belangstelling heeft.

17 januari 2005
Officiële notariële oprichting van de Historische Vereniging.

27 april 2005
De eerste info-avond met gastspreker en films over oud-Annen

7 november 2005
Het 0-nummer TOEN gratis huis-aan-huis bezorgd bij meer dan 1400 brievenbussen. Gevolg... meer dan 500 leden !!

Hoe een aantal karrentrekkers met de aspirant-leden de jonge vereniging vorm gaven, kunt u uitgebreid lezen onder:

Wat er allemaal speelde rond de oprichting van onze vereniging....
Er was ongerustheid ontstaan over mogelijke aantasting van de mooie glooiende overgang van het zand van de Hondsrug naar het veen van de Hunze door de bouwplannen van een landhuis op De Hullen.

Op 25 september 2003 spraken Ben Snijders en Piet Kaan naar aanleiding  hiervan hun bezorgdheid uit bij de gemeente. Ze hadden grote problemen met de bouwmassa  en de locatie van dit landhuis precies halverwege deze fraaie glooiing tussen de Bartelaar en De Hullen.

Ze wezen ook een aantal omwonenden op wat er mogelijk te gebeuren stond.  Samen -te weten Hans Rossing, André Damming, Henri Boissevain, Ben Snijders en Piet Kaan-  besloten ze zich sterk te maken voor deze zaak en begonnen eea uit te zoeken.

Zo riepen ze onder andere de steun in van de bond Heemschut. Hun inspanningen werden beloond en uiteindelijk werd het bouwplan van de woning aangepast en tevens meer richting De Hullen geschoven.

Tijdens de gesprekken met de bond Heemschut kwam de vraag naar voren of Annen geen historische club had om zich over deze kwestie te ontfermen, aangezien je als officiële Historische Vereniging meer kan bewerkstelligen. Deze reden werd meteen aangevat om met het bestaande groepje omwonenden zo'n vereniging uit te roepen. Men dronk een borrel op de goede afloop en daarna gebeurde er niets meer.

Wellicht door gebrek aan daadkracht is het toen niet van de grond gekomen.

In de zomer van 2004 verscheen er in de Schakel een oproep aan de inwoners van Annen om mee te helpen denken aan de toekomst van ons dorp. Een initiatief van de gemeente Aa en Hunze in samenwerking met Commissie Dorpsbelangen. Contactpersoon van CD was Betsy Wijnholds. Apart van elkaar gaven Piet Kaan, Ger Olsder en Marianne Mulders zich op. Toen Piet zich meldde bij Betsy, gaf hij aan dat hij eigenlijk het liefst een bijdrage zou willen leveren op het gebied van behoud van karakteristieke uitstraling van het dorp om zo ook de verstedelijking tegen te gaan, zoals die zich al in de nodige dorpen in de omgeving begon af te tekenen. De organisatoren van de dorpsvisie hebben daarop de themagroepen aangevuld met een extra thema: Historische Ontwikkeling.

Piet, Marianne en Ger deelden alle drie de interesse in de geschiedenis van het dorp. Zodoende gingen ze na de voorlichtingsavond op 9 september 2004 samen met Albert Rademaker van start als themagroep Historische Ontwikkeling.

In korte tijd kwam er zoveel informatie op het gebied van de wordingsgeschiedenis van Annen naar boven dat ze besloten om die info niet alleen voor de Dorpsvisie aan te wenden maar ook te proberen meer gelijkgestemde zielen te vinden om al dit materiaal verder uit te werken.

En zo ontstond het initiatief om nu daadwerkelijk tot een vereniging te komen.

Na ettelijke rondjes bellen en e-mailen om de belangstelling te polsen werd op 19 oktober 2004 bij Piet thuis de eerste historische bijeenkomst gehouden van de vereniging "i. o." Niet iedereen kon/wilde zich meteen actief inzetten voor de oprichting. Uiteindelijk bleven er 7 "karrentrekkers" over. Behalve Piet en Marianne waren dat Wieke Bergman, Henri Boissevain, Winny Feenstra, Henk Veenhof en Bob Geudeker, die met elkaar de zaak gingen organiseren. Ze waren tevens de "geldschieters", want zonder "startkapitaal" geen club. Ze gingen tips opvragen over het hoe en wat bij diverse zusterverenigingen, start-onkosten berekenen, bepalen of het een stichting of een vereniging zou worden, statuten formuleren, notaris regelen, mogelijkheden tijdschrift onderzoeken en interessante onderwerpen verzamelen. Er was nog geen club maar ze draaiden al wel op volle toeren.

Op Annermarkt  30 okt. konden ze door middel van een stapel formulieren in de kraam van Commissie Dorpsbelangen alvast reclame maken voor de op te richten Historische Vereniging Annen-Anloo. Op 3 november kwam de Schakel via het artikel over de Annermarkt al met een soort  vooraankondiging van de vereniging. Via een advertentie in het pas nieuwe huis-aan-huisblad "het  Drenthe Journaal" van 11 november 2004 werden de dorpsbewoners opgeroepen te reageren en dat leidde al gauw tot een tiental aankomende leden, waarvan Bartho Fidder meteen al aan de startgroep werd toegevoegd, omdat hij graag actief wilde meewerken aan de oprichting. De anderen bleven op de hoogte en zouden na de daadwerkelijke oprichting er bijkomen.

Subsidies werden aangekaart, donaties werden toegezegd en zo kwam de realisatie steeds dichter bij.

De officiële oprichting bij Mr. H.Delicaat van notariaat AA en Hunze in Gieten vond plaats op 17 januari 2005.

Was in de aanloopperiode de organisatie met bestuur en vice-bestuur nog in handen van de karrentrekkers en kon men nog om de keukentafel vergaderen, nu vormde zich een grotere kerngroep onder voorzitterschap van Bob Geudeker en moest men naar een grotere vergaderruimte uitzien.

Naast het dagelijks bestuur begonnen de eerste werkgroepjes zich af te tekenen, zoals Archief, Foto&Film en Redactie-Tijdschrift. Actieve versterking daarbij kwam ondermeer van Henk Mulder en Gina Klinkers.

Binnen een paar weken kwam de ledenteller al in de buurt van de 50 te staan, waardoor de leden- & financiële administratie meteen professioneel opgezet werd.

Bestuurlijk vonden wat verschuivingen plaats, werden taken anders ingedeeld en nam Bartho de voorzittershamer over van Bob.

De groep timmerde flink aan de weg met diverse radio-interviews (RTV Drenthe, radio LOEP), kranten-interviews, bezoekjes aan de Dorpsbelangen van Annen en Anloo. Aanvankelijk ging men namelijk uit van een nauw samenwerkingsverband met Anloo. Historisch gezien hebben beide dorpen veel gemeenschappelijk. Dat was dus iets te voorbarig, want het bleek al gauw dat Anloo liever zelfstandig met hun historie aan de slag wilde gaan. Natuurlijk werd daarop de naam van de vereniging gewijzigd in Historische Vereniging Annen oftewel kort gezegd de HiVAn.

De schatkamers van het Gemeentearchief en van het Drents Archief werden ontdekt, waardoor een werkgroepje zich begon te verdiepen in de kadasterkaarten van 1832 en alles wat er maar met de vroegere bewoning van het dorp kon samenhangen.

De eerste "verenigingsdaden" naar de buitenwereld toe waren nogal divers:

1 -het organiseren van een openbare informatie-avond op 27 april 2005 met Michiel Gerding als eerste door de vereniging officieel uitgenodigde gastspreker. Tevens werden er filmpjes over oud-Annen vertoond.

2 -een gesprek in april met een wethouder van de gemeente aangaande de Woldhoek

3 -eind mei het verzoek aan de gemeente om archeologisch onderzoek te laten doen bij de Oude Groninger Weg, nu toch de boel open lag ivm het leggen van extra regenafvoerpijpen

4 -een verzoek tot "historisch-creatieve" deelname aan de Oostermoertentoonstelling zomer 2005 dat vorm kreeg met het demonstreren van het knippen van een "klokkespreitie"

De resultaten van deze breed ingezette acties zal ik u niet onthouden: de info-avond was succesvol en leverde de nodige nieuwe leden op; het klokkenkleedje vond zijn weg naar een klok in het Dorp van Bartje in Rolde en de knipvoorbeelden werden geëxporteerd naar enthousiaste knippers in België; het archeologisch onderzoek leverde helaas niets op; de Woldhoek bleef problematisch.

De meeste energie van de kerngroep richtte zich op het ontwikkelen van een tijdschrift.

Een zustervereniging had ons namelijk een goede strategie aan de hand gedaan om leden/abonnees te werven door eenmalig een mooi en goed gevuld blad gratis huis-aan-huis ter kennismaking aan te bieden. Dit werd het zogenaamde nul-nummer. Een redactie werd in het leven geroepen. De vormgever werd gevonden in de persoon van Albert Rademaker, de redactie kon bij het eindproduct steun krijgen van Gerda Douma en Uitgeverij Drenthe te Beilen was uitermate behulpzaam met tips over fotoarchivering en het samenstellen van een blad.

Bij het verzinnen van een naam viel de keuze op Bartho's TOEN. Het logo werd ontworpen door Albert. Onderwerpen en rubrieken werden uitgezocht, donaties ter financiering verworven, vrijwilligers gezocht voor de bezorging en het weer ophalen van de aanmeldingsstrookjes, en niet te vergeten: artikelen geschreven. Er lag immers niets "klaar op de plank", alles moest door de kerngroep tot stand gebracht worden.

Door deze november-actie "explodeerde" de vereniging in één klap tot meer dan 500 leden/abonnees. We waren binnen het jaar "binnen", onze naam was gevestigd! Na het groeien konden we nu volop verder met bloeien.

En dat doet onze vereniging nog steeds.

Steeds meer mensen zetten zich in voor het een of andere aspect binnen de Anner historie.

De lijst met werkgroepen is inmiddels fors uitgebreid.

Kijkt u maar: er is vast wel iets bij waaraan u wel zou willen meewerken.

Onze website houdt u van alles op de hoogte.

Uit de statuten van onze vereniging: 

Doel

Artikel 2.

De vereniging heeft ten doel:

het bevorderen van kennis van en belangstelling voor de geschiedenis van Annen.

Middelen

Artikel 3.

De  vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

-het stimuleren en doen uitvoeren van studie en/of onderzoeken op sociaal en historisch gebied.

-het stimuleren van behoud en bescherming van historische bebouwing,het landschap en de     monumenten.

-het organiseren van bijeenkomsten waarin de leden de gelegenheid hebben kennis uit te wisselen.

-het verzorgen en coördineren van historisch onderzoek.

-het bevorderen van historisch besef met betrekking tot Annen in relatie tot de gemeente en andere overheden en publiekrechtelijke organisaties.

-het uitgeven van een historisch tijdschrift.

-alle andere middelen die aan het bereiken van dit doel dienstig zijn.