Spring naar inhoud

Wat was het 4 mei een waardige en goedbezochte herdenking.
Veel mensen sloten zich aan bij de stille tocht vanaf het Dorpshuis.
Ook stonden er al mensen bij het monument.

Na de toespraken van wethouder Kiena ten Brink en directeur van de Eshoek,
Anja Gerding werden door kinderen van de Eshoek hun zelfgemaakte gedichten
voorgedragen.

Hierna volgde de taptoe, gespeeld door een lid van de muziekvereniging, twee
minuten stilte en werd het Wilhelmus gezongen.

Bloemen en kransen werden gelegd door de gemeente, de school en namens
de inwoners van Annen, door Commissie Dorpsbelangen en onze vereniging.
De kinderen van de OBS de Eshoek, leden van d’Anner Zangoelen en
muziekvereniging Drenthina hadden een lied ingestudeerd.
Dit hebben zij voor ons gezongen en gespeeld.

Tijdens de herdenking werd op zeer passende wijze de muziek verzorgd door
onze muziekvereniging Drenthina.

Na afloop stond er een kop koffie en thee klaar voor de mensen die nog even
wilden napraten.

Wij willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze herdenking heel
hartelijk bedanken voor hun hulp.
 

De  voorbereidingen  voor  de dodenherdenking  zijn  alweer  in  volle  gang.
Leerlingen  van  groep 7 en  8 hebben  samen  met  de  werkgroep  het  monument
schoongemaakt.  Albert Rademaker en  Henk  Boelens  hebben  weer  gastlessen
gegeven  in  groep 7 en 8.  
De herdenking  op  4 mei  2024  vindt  wederom  plaats  in  samenwerking  met muziekvereniging Drenthina  en  OBS  De  Eshoek.  D’Anner  Zangoelen  zullen dit  jaar  ook  hun medewerking verlenen.
 
Programma Dodenherdenking 4 mei 2024 Annen.
19:00 uur Start  stille  tocht  vanaf  Ons  Dorpshuis  Annen
naar  het  Herdenkingsmonument.
19:20 uur Sprekers:  Wethouder  Kiena  ten  Brink  en  Anja  Gerding.
Muziek  door  Muziekvereniging  Drenthina.
19:45 uur Gedichten  door  leerlingen  van  OBS  de Eshoek.
20:00 uur Twee minuten  stilte,  met  aansluitend  het  Wilhelmus.
20:05 uur Krans-  en  bloemlegging.
20:15 uur Lied  kinderen  OBS  de Eshoek  m.m.v.  d’Anner  Zangoelen
 en Muziekvereniging  Drenthina.
We zouden  het  fijn  vinden als  u om  19:00  uur aansluit om in gezamenlijkheid
naar het Herdenkingsmonument te lopen.

Het voorjaarsnummer van TOEN van het jaar 2024 is inmiddels onder de leden/abonnees verspreid. Het voorjaar is begonnen en de winter, die we ook dit jaar nauwelijks gezien hebben, is nu volgens de kalender alweer beëindigd. We gaan het voorjaar tegemoet en daarmee voor velen het mooiste jaargetijde. Maar we hopen toch dat u de tijd neemt om de nieuwe uitgave van TOEN
met plezier te lezen!

Deze uitgave start met deel 2 van het levensverhaal van Gerrit van Bruggen. We hebben gelezen dat in 1961 zijn oorspronkelijke boerderij was afgebrand. Maar bij de pakken neerzitten, nee dat gebeurde niet. Er werd een nieuwe boerderij gebouwd en daarmee kon het bedrijf weer worden opgepakt. We lezen dat van Bruggen zich heel nadrukkelijk in het sociale leven van Annen bewoog en
zich hier goed thuis voelde. Maar zijn vrienden vonden hem -na al die jaren hier- toch niet een ‘echte Anneroel...’.
 
Dan hebben we het verhaal van Lilian Weijer. Zij is een geboren Anneroel, maar zij leeft in den Vrömde’. Zij vertelt over haar leven in Annen, maar ook over haar huidige woonsituatie in Californië.

Het voorjaar is ook de tijd om stil te staan bij gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Het vorig jaar hebben we daar met de onthulling van het Herdenkingsmonument veel over geschreven. In dit nummer leest u over de achtergronden van het in de oorlogstijd ingevoerde, zeer verafschuwde,
systeem van distributiebonnen. Op het laatst van de oorlog was bijna alles alleen maar op de bon te koop. Dat doet je beseffen, dat wij hier tegenwoordig in luxe omstandigheden leven
.
Tot slot komt een ‘Bekende Annenaar’ aan het woord: Bé Hegen. In dit nummer het eerste deel van zijn levensverhaal. Bé groeide op in Assen en kwam op ruim twintigjarige leeftijd in Annen wonen. De belangrijkste reden, waarom hij hier terecht kwam, was zijn voetbaltalent. De ook uit Assen afkomstige trainer van Annen, haalde hem hiernaartoe en de club zorgde zelfs voor huisvesting en zo
kwam hij hier terecht!

16 maart 2024 is de Historische Vereniging aanwezig bij de contactdag van de NVTF,  Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie.  

Thematische filatelie houdt in dat je een verhaal schrijft over een bepaald onderwerp en dat je met filatelistische afbeeldingen laat zien wat je bedoelt. Het gaat dus niet alleen met postzegels maar ook met o.a. briefkaarten, stempels, enveloppen, aantekenstrookjes, telegrammen e.d.

Er zijn een aantal postzegelhandelaren aanwezig en er wordt in de loop van de dag een videolezing gehouden. Tevens is er een minitentoonstelling met voorbeelden van thematische verzamelingen.

De Historische Vereniging is aanwezig met een eigen stand, met foto's, briefkaarten en boeken van en over Annen. 

Datum: 16 maart 2024
Tijdstip: 09:30 uur tot 16:00 uur.
Waar: Ons Dorpshuis, Kruisakkers 36a in Annen. 
Toegang gratis.

 

Het laatste nummer van TOEN van het jaar 2023 is verschenen en dit is rondom de kortste dag van het jaar. Sommige mensen vinden het een gezellige tijd, de gordijnen op tijd dicht en jezelf afsluiten van wat er in de wereld gebeurt. We leven immers in een tijd met verschrikkelijke oorlogen, niet eens zo ver van ons vandaan. Misschien kunt u door het lezen van deze laatste uitgave wat afgeleid worden van deze problemen, want we hebben naar onze mening weer interessante artikelen in de aanbieding.

 In de rubriek ‘Anneroelen in den Vrömde’ is deze keer het woord aan Aaltje Ridderbusch. Zij werd in een bijzonder huis geboren, maar daar gaan we hier verder niet op in want dat leest u in haar uitgebreide herinneringen aan haar jeugdperiode in Annen. Veel bekende mensen en plaatsen worden vanuit haar beleving beschreven.

In deze TOEN lezen we ook het levensverhaal van Gerrit van Bruggen, die juist in tegenovergestelde zin, zijn jeugd niet in Annen doormaakte maar op 28-jarige leeftijd vanuit het ‘westen’ een boerderij begon in Annen. Vrijwel op hetzelfde moment trouwde hij en de rest van zijn leven woonde hij hier. U leest in deze TOEN het eerste deel van zijn bestaan als boer waaruit blijkt dat niet alles altijd zonder tegenslagen verliep.

In vroegere tijden was het misschien nog moeilijker om als buitenstaander een boerderij te starten binnen de traditioneel gevestigde boeren en leden van een boermarke. Nieuwkomers stichtten toch her en der kleine bedrijven -zogenaamde keuterijen- en ook in Annen is dit fenomeen bekend en in deze TOEN worden enkele van deze (voormalige) keuterijen geportretteerd.

Op de grenzen van de boermarken van Anloo, Annen, Schipborg en Zuidlaren ligt het gebied ‘De Strubben/Kniphorstbosch. Een gebied met hoge archeologische en cultuurhistorische waarden. Jan Sibo Uffen schrijft over de schoonheid van dit gebied en de historie van de familie Kniphorst, de eigenaren. Zij hadden daar een chalet gebouwd, genaamd ‘Villa Maria’. Deze villa is verdwenen en er zijn ook geen tekeningen van. Desondanks, is het bestaan ervan een inspiratie geweest voor Geert Brands om er een gedicht over te schrijven.

Van dezelfde schrijver is in dit nummer van TOEN nog een korte humoristische beschrijving opgenomen van de werkwijzen van de twee Dörpskappers, die hij vanuit zijn jeugdjaren in Annen heeft gekend.  

 

Van de redactie
Ondanks de vakantie is de redactie er toch weer in geslaagd om een nieuwe uitgave van TOEN samen te stellen. 

De meeste lezers kennen het Schuilingcongres misschien alleen van naam. Om u daarover wat nader te informeren, is in deze TOEN een beschrijving opgenomen van de achtergronden en opzet van deze bijeenkomsten. 

Zoals de laatste tijd gebruikelijk komt weer een oud-Anneroel aan het woord over zijn jeugdperiode in dit dorp. Dit keer de beurt aan Klaas Steenhuis. Het toeval wil, dat Klaas ook een van de drijvende krachten was achter de legendarische disco
De Underground.
In dit geval staat ‘ underground’ hier in de letterlijke zin van het woord voor ‘ondergronds’, de disco bevond zich namelijk in een kelder van
café Boelens. Voor de jeugd in Annen en omstreken was zo’n vijftig jaar geleden deze uitgaansgelegenheid een begrip. Gea Aling-Hoving sprak met enkele van de toenmalige jongeren, die de tent draaiende hielden. 
 
Voor een boer met een gemengd landbouwbedrijf was een kookpot vroeger een onmisbaar hulpmiddel om voer te maken voor varkens en koeien. Maar hoe kom je aan een nieuwe als de oude niet goed meer functioneert? U leest dit in een komische beschrijving van Hendrik Veenhof. 
 
Tenslotte treft u het vervolg van het levensverhaal van Bertus Spanhoff aan. Hij vertelt daarin hoe zijn uitgaansleven eruitzag. Bepaald niet saai! En dat gold ook voor zijn werkzame leven, waarin hij vele landen van de wereld bezocht. Maar hij ondervond toch ook wel de nodige tegenslagen.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ook lid worden:
Dit kan door een bericht te sturen naar Klaas Behling via mailadres: ledenadministratie@annentoen.nl
Vermeld de volgende gegevens in de mail: naam, adres, postcode, woonplaats en uw rekeningnummer voor de automatische incasso. 

Als lid:
- Ontvangt u vier maal per jaar ons tijdschrift "Toen".
- Houden we u actief op de hoogte van onze activiteiten. 
- (Gratis) Deelname aan diverse activiteiten zoals: excursies, lezingen, wandelingen etc. (mits coronamaatregelen dit toelaten). 

*Kosten lidmaatschap:
Binnen een straal van 10 km van Annen: €17,00 per jaar.
Buiten een straal van 10 km van Annen: €33,16 per jaar dit is inclusief verzendkosten (NL).

Mist u nog informatie of heeft u vragen, stel ze gerust aan Klaas Behling via mail:  ledenadministratie@annentoen.nl of telefonisch: 06-10418309       

 

Op 21 juni vond het 6e Schuilingscongres plaats. 
Thema: HOOGVEENHERSTEL IN HET BARGERVEEN

Het Bargerveen is één van de laatste restanten ‘levend hoogveen’ van Nederland. Vanuit de Natura 2000 doelstellingen moeten de provincie Drenthe en de beheerders het hoogveenherstel op gang brengen en zij willen jullie laten zien dat dit een uitdagende, maar haalbare doelstelling is.

In de ochtend een aantal lezingen:

 • ‘De opgave voor het Natura 2000 gebied Bargerveen: een toekomstvisie!’ 
  Gerard Meijers; provincie Drenthe, programmaleider Natuur.
 • ‘Bargerveen in cultuurhistorisch perspectief’
  Drs. Ing. Loes Scholtens; eigenaar Bureau Scholtens Landschapsonderzoek en -advies en buitenpromovenda Kenniscentrum Landschap RuG.
 • ‘Inrichting watersysteem’
  Piet Ursem; Staatsbosbeheer, Boswachter projecten en beheer in Veenland/Bargerveen.
 • ‘Hoogveenherstel bij een hoge stikstofdepositie: kansen en knelpunten’
  Dr. Hilde Tomassen; onderzoeker Onderzoekcentrum B-WARE Nijmegen
 • ‘Berücksichtigung der Stickstoffbelastungen bei der Genehmigung von Tierhaltungsanlagen im Landkreis Emsland’
  Dr. Niels Gepp; Abteilungsleiter Naturschutz und Forsten des Landkreises Emsland

Sprekers 21 juni 2023

Klik hier voor de rest van het  Programma Schuilingcongres en aanmelding